О нама

Јавна установа Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“ у Бањој Луци, једини је овакав организован облик социјалне заштите у Републици Српској, и обезбјеђује социјално-здравствену заштиту, васпитање и образовање, те оспособљавање за самосталан живот и рад најугроженијој категорији становништва. При томе се мисли на дјецу и младе без оба родитеља, непознатих родитеља, напуштених од стране родитеља, родитеља лишених родитељског права или са здравственим проблемима, затим на дјецу и младе из породица са социо-економским проблемима, са поремећеним породичним и партнерским односима.

Својом организацијом, развноврсним активностима и садржајем, Дом наведеној популацији нуди све оно што би им требала обезбиједити породица. Кроз свакодневни рад подстиче се, прати и усмјерава психофизички раст и развој, откривају се склоности и способности дјеце и младих, изграђују се културне, хигијенске и радне навике, формирају карактерне особине и изграђује се конструктиван и активан однос према животу и друштвеној средини.

Сврха постојања Дома је остваривање васпитно-образовних и социјалних функција и задатака у раду са дјецом и младима без адекватног родитељског старања. Дом своје циљеве остварује:
– обезбјеђивањем несметаног и пуног развоја дјеце и младих у складу са њиховим психофизичким могућностима,
– адекватним третирањем потреба дјеце – жртава трауматичних искустава,
– стварањем такве унутрашње организације Дома која максимално све васпитанике Дома укључује у разноврсне активности и заједничко рјешавање свакодневних проблема у Дому,
– интегрисањем са ужом и широм друштвеном заједницом,
– сарадњом са владиним и невладиним сектором у сврху задовољавања различитих потреба дјеце и младих.